معرفی

مشخصات فردی

عبدالله دوانی

نام - نام خانوادگی : عبدالله   دوانی

پست الکترونیکی : a_davani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد - سنجی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علامه طباطبایی تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : اقتصاد - توسعه
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1/11/74

عبدالله دوانی
عبدالله دوانی

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^